Как официально оформить отказ от прививок-
Как официально оформить отказ от прививок

Прививки – это спорный вопрос, который сразу же после рождения ребенка становится перед молодыми родителями. Отказ от прививок всё еще влечет множество конфликтов с медперсоналом, администрацией детских садов и школ. Оформление официального отказа от прививок может быть более удобным решением.


Законодательная база для отказа от прививок


Отказ от прививок законодательно обоснован целым рядом законов Украины.

 • Конвенція про права людини та біомедицину

ст. 5. Загальне правило. Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи… Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду.

ст. 6. Захист осіб, які неспроможні дати згоду. п.2 Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника або органу влади, або особи, або закладу, визначеного законом.

 • Цивільний кодекс України

ст. 284. Право на медичну допомогу. п.4 Повнолітня  дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

 • Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

ст. 43. Згода на медичне втручання. Згода інформованого відповідно до статті 39 цих Основ пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта)… медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків.


ст. 42. Загальні умови медичного втручання. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здоров'ю пацієнта, застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров'ю пацієнта.

 • Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

ст. 12. Профілактичні щеплення.
Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.

Медичні працівники, які проводять  профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам,  яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Профілактичні щеплення проводяться після медичного огляду особи в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.

Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації та за згодою об'єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

Відомості про профілактичні щеплення, поствакцинальні ускладнення та про відмову від обов'язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів.


Так как прививки – это метод медицинской помощи и проникновения в сферу здоровья, то их проведение требует согласия человека, в данном случае представителей (родителей) ребенка. При этом врач должен предупредить о возможных негативных последствиях. Отказ родителей должен быть письменным. Отказ от прививок в роддоме, детском саду и школе делается с копиями. Отказ предоставляется руководителю учреждения, врачу, медсестре в детском саду и школе, учителю. Рекомендуется положить копию отказа от прививок в дневник ребенка и проинструктировать его необходимым образом. Отказ от прививок в детскую поликлинику, если ребенок не ходит в детский сад или в школу, пишется в 1 экземпляре. Форма отказа законом не определена – пишем в произвольной форме. Однако не стоит сгоряча указывать там дополнительно об ответственности родителей за последствия болезней и отказ от общего медицинского обслуживания в поликлинке - услуги поликлиники по месту жительства могут понадобиться вам в любой момент, даже если вы не планируете наблюдать там ребенка.


Медицинский отвод от прививок


Медотвод от прививок
оформляется врачом на основе противопоказаний. Противопоказания могут быть:

 • абсолютными (постоянными);
 • относительными (временными).

Противопоказания к прививкам прописаны в Инструкции по применению иммунобиологичного препарата и в нормативных документах (международные рекомендации ВОЗ и приказы МОЗ). Другие противопоказания считаются необоснованными.


Если диагноз подпадает под противопоказания, врач указывает его и пишет: «Рекомендовано … воздержаться от прививки(-вок) _____ на период от _ до _». В карте вакцинации делается соответствующая отметка и заносится в журнал учета мед. отводов от профилактических прививок. Подписав медотвод, врач (педиатр или профильный специалист) отдает карточку на иммунологическую комиссию. Она принимает окончательное решение о мед. отводе и индивидуальном графике прививок. Срок медотвода и индивидуальный график прививок зависит от конкретного диагноза-противопоказания и рекомендаций врача, давшего медотвод.


Чаще всего прививки по индивидуальному графику назначают следующим группам детей:

 • Дети с местными или общими патологическими реакциями на прививки и поствакцинальными осложнениями в анамнезе.
 • Дети с иммунной патологией:
  • больные с иммунодефицитами (врожденными и приобретенными, в том числе СПИД);
  • больные с аллергической патологией;
  • больные с аутоиммунной патологией, в том числе которые получают иммуносупрессивную терапию;
  • больные с онкологической патологией, в том числе которые получают химио/лучевую терапию;
 • Дети с поражением нервной системы.
 • Дети, которые часто и долго болеют.
 • Дети привитые живыми вакцинами, которые проживают с больными родственниками на иммунодефициты, в том числе СПИД.

В садик, школу при отказе от прививок


Отказ приема ребенка в детский сад, школу происходит на основании Закона Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб»
ст. 15. Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.


Но тут же есть продолжение:
У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.


Есть и ряд законов, которые могут оспорить отказ от принятия в образовательное учреждение без прививок.

 • Конституція України

ст. 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

 • Закон України «Про охорону дитинства»

ст. 19. Право на освіту
Кожна дитина має право на освіту.

 • Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004

… доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права…

 • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ( 2148-08 ) від 19.10.73 )

ст. 13 п. 2 Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають, що для повного здійснення цього права:
а) початкова освіта повинна бути обов'язкова...
b) середня освіта в її різних формах, включаючи професійно-технічну середню освіту, повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів...

 • Всеобщая декларация прав человека

ст. 26. п. 1 Каждый человек имеет право на образование.

 • Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

ст. 1 п.1 В настоящей Конвенции выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или cоциального происхождения, экономического положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
а. Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа…

 • Закон України «Про освіту»

Стаття 3. Право громадян України на освіту
п. 1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.


Стаття 6. Основні принципи освіти
Основними принципами освіти в Україні є:
доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну  середню освіту
Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:
забезпечення права громадян на доступність... здобуття повної загальної середньої освіти…


Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти
1.    Громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах
.

Зачисление в образовательное учреждение просиходит согласно закону и нормативных документов:

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

Стаття 18. Зарахування учнів
п.2. Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

 • Постанова від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

ст. 6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.


В этом перечне документов не сказано о документе с прививками при зачислении детей.

ст. 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;


Отсутствие прививок само по себе не является болезнью, ухудшением состояния здоровья.

Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.

Работники поликлиники, садика, школы должны соблюдать права и обязанности относительно проведения профпрививок и своих обязанностей в соответствии с вышеперечисленными законами, нормативными документами и предписаниями в них.


Практические советы родителям для офрмления в детское учреждение детей с отказом от прививок


Подобрав подходящий для вас садик, школу, выясните, какое отношение здесь к детям без прививок. Будет ли достаточно оформленной карты из поликлиники о здоровье ребенка и разрешения посещать детсад (школу). Обычно такую карту учебные заведения считают подходящей, т.к. она является достаточной для проверки, проводимой СЭС. Образец такой карты даже можно увидеть в самом детском саду - это форма 026/о Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) . Перед оформлением карты в сад ребенок должен пройти медосмотр.


Иногда поликлиника отказывается выдавать подписанную карту в сад при отсутствии записей о прививках. Могут отправить  за заключением СЭС или к городскому фтизиатру.


Получив медицинскую карту, подавайте документы в детский сад.


Если у вашего ребенка официально оформлен медотвод, принесите справку в образовательное учреждение из поликлиники с таким текстом: «За станом здоров'я дитина може відвідувати дитячий садок (школу)». Часто для администрации образовательного учреждения этого достаточно.


Если учебное учреждение не соглашается при всех этих справках принять вашего ребенка, можно отстаивать его право на образование через суд. Но для подачи иска в суд вам необходимо получить письменный отказ учебного учреждения от зачисления вашего ребенка.


Но помните:

 • Закон України «Про загальну середню освіту»

ст. 13. Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).

Помните, что даже отказ от прививок должен быть с целью обеспечения здоровья ребенка, а документы для учебного заведения должны быть подлинными. Это будет вашей гарантией благополучного разрешения ситуации через суд.

Читайте также:

Теги: вакцинация, детское здоровье, прививки

Комментарии

         1 | 2         

Светлана Светлана https://petition.president.gov.ua/archive?text=Забезпечення+конституційних+прав+дітей+без+щеплень+на+освіту&themes=all&author_name=&petition_number=22%2F071440-еп

Ольга Ольга нам председатель ВКК отказывается писать в медкарте "может посещать школу" на основании того, что по закону прививки обязательны + эпидемиологическая обстановка в городе неблагополучная. и вот что делать?

Наталья Наталья Підскажіть будь ласка, моя донька родилась 7ми місячна, звісно про прививки не оже бути і мови. Зараз нам 1 рік і 5 місяців. Дівчинка, слава Богу, абсолютно нормальна. Постійно констультуємось з лікарями, відхилень ніяких немає. На осінь хочу віддати в садочок, але як без прививок, адже Закони у нас суперечливі. Прививки ніби то будемо робити з літа чи осені. Допоможіть!

Ольга Ольга Я прекратила приём антибиотика (3 дня кололи иещё 5 поила) и мы поишли к фтизиатру уже в поликлинику ОХМАТДЕТ и нас отругали за то, что мы прекратили приём препарата. В итоге нам назначили тот же антибиотик рифампицин + изониазид ещё на месяц . Ну,ладно, думаю, так надо: пьём месяц. Прихожу, а мне говорят:"ещё 2 как минимум надо" А у малого начался атопический дерматит (кожа на ножках трескаться начала). Я говорю: "Вы малому печень антибиотиками посадили!", а мне в ответ:"Люди это годами пьют и ничего! Что Вам лучше туберкулёз или дерматит? Так положенно! Для профилактики!" Честно? Испугалась! Ещё неделю давала. А потом дошёл смысл фразы: "ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ"!!!!! Потом залезла в интернет и нашла кучу таких же, как и я мам! Оказывается многие мамы ВООБЩЕ НЕ ДАВАЛИ СВОИМ ДЕТКАМ ЭТИ ПРЕПАРАТЫ! У нас Манту показала, что всё здоово (у деток тех мам, кстати, тоже). ЭТО НЕ ПРИЗЫВ К ОТКАЗУ ОТ ЛЕЧЕНИЯ! ВОЗМОЖНО ИМЕННО ВАШЕМУ МАЛЫШУ ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПАСЁТ ЖИЗНЬ! Однако, попробуйте проконсультироваться с другим, не зависящим от нашего Минздрава врачём (у нас с сынулькой такой возможности небыло, да и верила я поначалу нашим врачам, глупая) Но теперь вопрос в другом: делать ли остальные прививки имея такой грустный опыт с БЦЖ? Сейчас пингвинчику 4 года, в садик не ходит - прививок нет. 50% моих родственников считают, что прививки делать нужно обязательно, 50% категорически против. Сын растёт дома и, практически не общается с детьми. Может я сильно самоуверенная и он заболеет, как только попадёт коллектив? в садик? Может он от того и не болеет, что дома сидит? За 4 года раз 5 расстройство желудка было и раз 7 лёгкая простуда (температура только на зубки была 2 раза до 39 градусов). А вот теперь и скажите, можно ли такого ребёнка считать здоровым для поступления в садик?
P.S.Наших Чернобыльских, Курчатовских и т.д. деток, как тараканов,наверное, ни одна дрянь, кроме прививок с ног не свалит. Наверное потому на них и испытывают новые вакцины? А потом они слабенькие и чахлые становятся...

Ольга Ольга купала Киту раз в 3 дня. Вдруг заметила горошинку под мышкой. У мамы был рак, у... да у всех по маминой линии был рак и все они от этого умерли. Представьте моё состояние! Пошли к педиатру - отправили к фтизиатру, та назначила примочки с рифампицином. Мочились.... Потом рассказала отцу, а у него, как оказалось, друг главный хирург нашего местного ОХМАТДЕТа. К огда приехали и сделали УЗИ он спрочил: "Вы утром кушали?" Я ответила:"конечно да!".На что он ответил:"Завтра с утра не кушать и на операцию. Лимфоузел разложился, его нет." Пока малышу сделали операцию я, как привидение ходила под дверью. Мне сказали, что операция не сложная, но я же мама! Заходила на операцию и зав отделением и сам главный хирург. Всё было сделанно на высшем уровне. В больнице мы были всего 3 дня, потом ждали результат анаизов месяц. На перевязки 5 дней ходили и рифампицин пили. Потом всё прошло. НО....

Ольга Ольга Девочки, МАМЫ!!! Читала сайт, но ни не увидела ни одного случая, когда ребёнок без прививок заболел тем же гепатитом, корью или, что там ещё бывает. Ни один человек об этом не рассказал! У нас ситуация очень похожая на вышесказанные, но... малый родился 8 мес. сделали сраную БЦЖ в роддоме. У меня сразу попросили согласие на прививки, я как дура, дала. Слава Богу, хоть предупредили, что "нежелательно" делать гепатит (он и так жёлтенький был, а это дополнительная нагрузка на печень). Сейчас я уже понимаю, что наши совковые прививки на нас и были расчитаны, мы были крепче (я родила в 2010, мне было 33). Малому вкололи датскую вакцину..... Изначально результат был чудесный! :( Мальчик оказался сильнее других... Вылезло в 10 месяцев...

eku eku ...и мы попали в печальную статистику. Дочке почти 3года.В роддоме зделали БЦЖ, через 2 месяца мы САМИ обнаружили левосторонний подмышечный БЦЖит. И началось: 5 месяцев приема жутких лекарств, травля со стороны СЭС, мол, кто-то из родственников туберкулёзом ребенка заразил, а к прививке претензий быть не может...затем метотвод на год...и исчез туберкулин. А что-бы проверить активность туберкулиновых клеток в организме, необходимо зделать манту. Обошлись УЗИ лимфоузлов. Прооперировались в ОХМАДЕТ, удалили лимфоузел. Итого, когда пришло время записаться в детский сад ни одной прививки, соответственно,не было. Заведующие садиков указывали на дверь.Так обидно вдруг стало: покалечили здорового ребенка, еще и в садик не берут. Как на прокаженных смотрят!Даже в поликлинике участковый врач боится нам простейшие лекарства выписать...Правда собрали комисию в местной поликлнике, после операции дали медотвод еще на 2 месяца и написали"детский коллектив посещать может". Вот с этой карточкой и пошли мы бороздить снова сады. И чудо: попали на заведующую (святая женщина),которая отнеслась к нам с пониманием, поскольку знакома с этой проблемой из опыта своих знакомых.В итоге: дочь ходит в сад, болеет даже реже одногрупников. Дальше: городская имунологическая комисия, индивидуальный график прививоки и...покупка всех справок о прививках!!! Не рискну больше здоровьем собственного ребенка. А вот по-поводу идеи оформления постоянного медотвода, могу только пожелать терпения и выдержки родителям, которые решатся на это. Вам прийдется столкнутся с непреодолимой стеной непонимания и неприятия...

Анна Анна У ребенка на основании анализов 2008-2010гг отсутствие иммуноглобулина А. Заставляли делать прививки, не хотели давать медотвод. пожаловались министру здравоохранения. После этого дали на год. Потом обратно то же самое. Опять пожаловались. В 2010 г. дали постоянный медотвод. В результате медреформы амбулатория сейчас отнесли к другой больнице и зам.главврача говорит, что наш документ морально устарел и она дает заключение, что нам можно делать прививки. У меня возникает вопрос: как можно отменить ПОСТОЯННЫЙ медотвод? Прививки все-равно делать не буду. У соседки по дому сын после прививки БЦЖ стал инвалидом (заболевание крови)

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР Здравствуйте подскажите пожалуйсто решение одного вопроса Наш ребенок пошел в школу но медкарточку мы еще не сдали у нас нет три прививки но она подписана педиатром запрета нет на посещение уч заведений и глав врачом-что прививки сделаны не в полном обьеме также есть справка от втизиатра что манту сделана и ребенок имеет посещать уч заведения Отказа от прививок у нас нет но мы боимся что могут сделать в школе без нашего ведома я обходную карточку сдам а там указано какие делали и каких нет можем ли мы написать и как это должно выглядеть на основании закона о не вмешательстве мед работников без ведома родителей КАКОЕ ДОЛЖО БЫТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ я так понял глав врачу первичной медецинской помощи и ЧТО ОН ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ в письменной форме что бы это имело юридическую силу

Юра Юра Помогите пожалуйста что делать у нашего ребенка нет ни одной прививки,ми хотим дать его в дет. садик,естественно они требуют справку о здоровии ребенка,мы прошли комисию ребенок абсолютно здоров,но больница на отрез отказалась дать справку о том что ребенок здоров,а садик не берет без этого,ахинея какая-то что делать??если есть какие-то предложения пишите на електронную почту geo-rgiy@mail.ru

Елена Елена Подскажите кто знает. Хочу сделать только полиомиелит. Но врач говорит, что отдельно не далают, только в комплексной вакцине. А ведь ранеше были розовые такие капельки. Живем в Киеве. Может в каком-нибудь республиканском центре?

артём артём Дочери 13, сыну 7 - никому прививок не делал- ростут здоровыми, энергичными и умными. Подруга сделала сыну в два года - в результате аутизм и поралич нижних конечностей. Не ленитесь идти на принцип - именно это делает нас личностью!!!! На прививках заработаны капиталы вселенского масштаба, а врачи,работники детсадов и школ которые эту систему поддерживают являются маленькими ржавыми винтиками, и уж никак не личностями..........

Святослава Святослава Не делайте никаких прививок! Вот уже год мы их не делаем - и ребёнок НИ РАЗУ не заболел! А так через каждые 2 месяца ОРЗ на пустом месте. Завтра пойдём на осмотр в больницу. Но лучше остаться без садика, чем без ребёнка!

Елена Елена Я БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ СДЕЛАЮ РЕБЕНКУ НИ ОДНОЙ ПРИВИВКИ! Ребенок родился абсолютно здоровенький, доношенный. В год нам сделали прививку КПК. И понеслась... пропала речь, начались постоянные неврозы, даже судорога была. Нам поставили диагноз - аутизм. Поверьте - это большое горе, когда твоего ребенка превращают в растение. Слава Богу, у нас была недвижимость, которую мы продали, чтобы ребенка поставить на ноги. Сейчас ему 7 лет, до нормы еще далеко, но мы трудимся. Вы не представляете, сколько нервов, здоровья и денег ушло на это все. Массажи, неврологи, психологи, психиаторы, логопеды, учителя, таблетки, процедуры. И только потому, что никто не рассказал, какими могут быть последствия ПРИВИВКИ! Прививкам - НЕТ, НЕТ, НЕТ!

Ирина Ирина Люди забывают что такое мир, и хвалят войну!
Прививки не придумали просто так на пустом месте! Это самое эффективное средство в борьбе с эпидемиями. Просто так, как большая часть населения привита, эпидемий нет, но стоит переступить порог 30% привитых и снова начнутся эпидемии.
Сейчас проблема в низком качестве прививок, плохой диагностике, когда больного ребенка направляют на прививки, естественно ничего хорошего от этого не будет, но т.к. врач не несет ответственности- ему, извините, все равно.
Я сама не раз временно отказывалась от прививок, потому что сразу после болезни их делать нельзя, но приходилось писать отказы.
Как правильно кто-то сказал: сегодня здоровье ваших детей нужно только вам. И это правда.
Врачам ничего, кроме денег и ваших росписей в нужных местах, о снятии с них ответственности не надо.

Инна Инна прививки устарелые... у нас новые эпидемии а на это никто не обращает внимания. Нынешнии прививки не тестируются ни кем- массовое производство. Почитайте химический состав прививок и вы все поймете... Это яд для маленького организма. у меня много знакомых без прививок и дочь4.5года тоже без них. только БЦЖ-туберкулез распространен сейчас.поэтому и сделали. нужен садик и школа- что делать- хоть дома обучай...хотя ,что мы и делаем.Я против прививок.Смотрите фильм правда о привиках.

Саша Саша я недавно была бы не против их делать, да вот беда-после последней мы год в ОРЗ,с медикаментов слезть нельзя,после каждого купания простуда.теперь прочитала много литературы о вакцинах и поняла что только я могу помочь своим детям и мне они только и нужны,а то что нас всех запугивают, поселяют комплекс неполноценных родителей - это хитрые манипуляции.прививки гробят имунную систему.у меня никто не умер но последствия не раз были и когда педиатр осмотрев ребенка и дав добро на вакцинацию,на следующий день пишет направление в стационар, при этом говорит что вакцина ни при чем....снимите лапшу ...

Доктор Доктор Сделайте все возможное, чтобы не делать своему ребенку прививку.

валера валера Родители не убивайте своих детей!
Составными частями вакцин являются такие известные канцерогены как тиомерзал, фосфат алюминия, формальдегид (Центр информации о ядах в Австралии заявляет, что не существует безопасной концентрации формальдегида, которая позволила бы его введение в человеческий организм) и феноксиэтанол (больше известный как антифриз).

Алена Алена Прививки не делаю! Сделала одну прививку в роддоме БЦЖ и получили БЦжит осложнения после прививки БЦЖ,принимали в 4 месячном возрасте терапию для туберкулезников 3-х месячный курс,стояли на учете в туберкулезном диспансереи после всего этого как мне сказал фтизиатр это все даром -защиты от туберкулеза у моего ребенка нет! Так для чего калечить своих детей!!!!Вот тоже не знаю как быть с детским садом,хочу отдать,но не хотят брать?!

Таня Таня На днях і я буду мамою. Вперше. Прививок робити дитині не збираюсь.Чи є зразок заяви про відмову від прививок, яку повинна написати в роддомі, у скількох копіях? Будь ласка, поясніть!

ksusha ksusha Татьяна, получайте писменный отказ и обращайтесь в суд с иском о нарушении прав вашего ребенка на получение образования, законы приведены в статье.

татьяна татьяна моей дочке почти 6 лет (в ноябре), в саду требуют форму № 026/о и запись, с которой примут ребенка в сад - "может посещать дошк. учреждение ..", эту запись отказываются в поликлинике написать, по причине моего отказа от всех прививок, сделала единожды при рождении БЦЖ (я сама была в тубдиспансерном детском саду и перестраховалась)...
отказ объяснить не могу - срабатывает инстинкт самосохранения )), ребенок очень боится уколов - теряет сознание...всего один раз сдавали анализ на аллергены, их не оказалось, зато несла посиневшего ребенка на руках, почти без пульса оттуда... Дочь болеет раза 3 в год ОРВИ (или как там ее)... присутствует ацетономический синдром, гиперактивная, не спит днем с 2-х лет --- НИКТО НЕ МОЖЕТ НИЧЕГО ПОСОВЕТОВАТЬ!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ ? Я НЕ СДАМСЯ И ПРИВИВКИ ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ!!! Но ребенок вырос со взрослыми людьми и мы ей уже осточертели все, просится в детский сад, последний год перед школой и ставят палки в колеса?!?! Чёртово государство!!!

Галина Галина У меня трое детей, 1 ребенку сделала все прививки, а теперь не знаю чем лечить его, все время кашель и насморк, остальнім детям не делала ни одной прививки и в больницу забіла когда последний раз ходила

ххх ххх докторам которые принуждают к прививка следует шприцем выкалывать глаза !

         1 | 2         

Добавить комментарий

 
Имя:
 
E-mail:
 
Защитный код:
 

Всего символов: 4000.

интернет магазин игрушек

Новости портала

18.09.2019

Чемпіонат Європи з середньовічного бою пройде під Києвом

Чемпіонат Європи з середньовічного бою пройде під Києвом Приїжджайте 20, 21 та 22 вересня до Древнього Києва в Князівстві Київська Русь («Парк Київська Русь») на грандіозний фестиваль європейського масштабу! подробнее 13.09.2019

Під Києвом пройде шоу унікального формату

Під Києвом пройде шоу унікального формату 14 і 15 вересня Древній Київ Князівства Київська Русь («Парк Київська Русь») запрошує здійснити захоплюючу подорож до справжнього середньовічного міста і познайомитися з живою колекцією коней рідкісних стародавніх порід. подробнее
Погода